3. KISIM – Bölüm II - Gemiadamları Sınavları

 

Gemiadamları Sınavları Merkezi


Madde 26- Gemiadamlarının yeterlik sınavları ile ilgili tüm görevler, İdare tarafından oluşturulan Gemiadamları Sınavları Merkezi (GASM) tarafından yapılır.

 

Gemiadamları Sınavları Merkezi;

a) GASM Kurulu,

b) GASM Başkanı,

c) GASM Soru Hazırlama Birimi,

d) GASM Sınav Komisyonları,

e) GASM Yayın Birimi,

f) GASM İşlemler Birimi,

 

bölümlerinden oluşur.

 

GASM Kurulu ve Görevleri


Madde 27-GASM Kurulu; Milli Eğitim Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,  fakülteler veya bölümleri, yüksekokullar ile İdarenin belirleyeceği diğer kurum ve kuruluşların kendi bünyeleri içinden üç yıl süreli olarak seçip İdareye bildirecekleri kişilerden oluşur. GASM Kurulu, GASM Başkanının teklifi ile yılda en az üç kez toplanır.

 

GASM Kurulunun görevleri şunlardır;

a) GASM başkan adaylarını belirleyip İdareye bildirmek,

b) GASM’ın işleyişi ile ilgili kararlar almak ve  bu kararların uygulanmasını takip etmek,

c) GASM’ın tüm işlemleri ile ilgili yıllık rapor hazırlayarak İdareye sunmak.

 

GASM Başkanı ve Görevleri


Madde 28-(Değişik birinci fıkra:RG-02/09/2005-25924) GASM Başkanı; GASM Kurulu üyeleri arasından İdare tarafından seçilir. GASM Başkanının görev süresi üç yıldır.GASM

 

Başkanının görevleri şunlardır;

a) GASM’ı yönetmek,

b) GASM Kurulunun kararları doğrultusunda GASM’ın işleyişini sağlamak,

c) GASM ile İdare arasında eşgüdümü sağlamak,

d) GASM soru hazırlama çalışmalarını yürütmek,

e) GASM sınav komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak,

f) GASM sınavlarının bu Yönetmelik ve ilgili yönergelerin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,

g) GASM yayınlarının yapılmasını sağlamak,

h) GASM ile ilgili  işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 

GASM Soru Hazırlama Birimi ve Görevleri


Madde 29- GASM Soru Hazırlama Birimi, Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen konularda ayrı ayrı görevlendirilen GASM soru hazırlama alt birimlerinden oluşur. GASM soru hazırlama alt birimleri, GASM Başkanı tarafından denizcilik eğitim kurumlarının ilgili öğretim elemanları ve gerekli görülen uzman kişilerden oluşturulur.

 

GASM soru hazırlama biriminin görevi, alt birimlerinin aracılığı ile Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen konu içeriklerine uygun olarak soru üretmektir.

 

GASM Sınav Komisyonları ve Görevleri

 

Madde 30- GASM Sınav Komisyonları; Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen konularda ayrı ayrı görevlendirilen, Milli Eğitim Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, denizcilik fakülteleri ya da bölümleri ve yüksekokullar ile İdare tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşların eğitim-öğretim ile ilgili çalışanları arasından seçilerek GASM, Başkanı tarafından oluşturulur.

 

(Ek fıkra:RG-28/5/2010-27594) Tayfa sınıfı gemiadamları sınavları ile balıkçı gemisi güverte tayfası sınav komisyonları, sınavın yapıldığı bölgedeki bölge müdürlüğü temsilcisi ile bu maddenin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlardan birinin sınavın yapıldığı bölgede görev yapan temsilcisinden oluşturulur.

 

GASM sınav komisyonlarının görevleri şunlardır;

a) Sınav sorularını belirlemek,

b) Yazılı sınavlarda gözetmenlik yapmak,

c) Sınav sonuçlarını onaylamak,

d) Sözlü ve uygulamalı sınavları gerçekleştirmek.

 

İdare, gemiadamları sınavlarının bu Yönetmelik ve Eğitim-Sınav Yönergesi ile Sözleşmenin ilgili kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere, Sözleşmenin Kural I/8 ve Kod bölümünün Kısım A-I/8 maddesine göre oluşturulan (Değişik ifade: RG-02/09/2005-25924) Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulunu yetkili kılar.

 

GASM Yayın Birimi

 

Madde 31- GASM Yayın Birimi; GASM Başkanı tarafından yönetilir. GASM yayın biriminin görevi, sınav kılavuz kitaplarını, sınav soru kitapçıklarını, örnek soru kitaplarını ve GASM ile ilgili her tür kitap ve benzerlerini yayınlamaktır.

 

Sınavların Yerleri ve Tarihleri

 

Madde 32-(Değişik:RG-02/09/2005-25924) (Değişik:RG-11/10/2007-26670) Zabitan sınıfı gemiadamlarının yazılı sınavları, GASM tarafından yılda en az üç defa olmak şartıyla her yılın Ocak ayında İdarece tespit ve ilan edilen tarihlerde; İnternet ortamında bilgisayarda yapılan çevrimiçi sınavları herhangi bir tarihe bağlı olmaksızın randevu yöntemi ile GASM Kurulu tarafından belirlenecek merkez veya merkezlerde; Balıkçı gemisi kaptanı sınavları ise zabitan sınıfı gemiadamları sınavlarına ilave olarak İdarenin öngördüğü yer ve tarihlerde GASM tarafından yapılır.

 

(Değişik ikinci fıkra:RG-28/5/2010-27594) Tayfalar, balıkçı gemisi güverte tayfası ile güverte/makine lostromo sınavları, GASM tarafından GASM’ın belirlediği konularda bölge müdürlükleri merkez limanlarında bulunan 300 GT’den daha büyük  bir gemide veya uygulamalı sınav ortamına uygun olan kara tesislerinde yılda dört kez yapılır.

 

Sınavların Duyurulması

 

Madde 33-GASM tarafından yapılan gemiadamları sınavları ile ilgili duyuru, sınavların başlangıç gününden en az bir ay öncesi, GASM tarafından bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkları aracılığı ile gemiadamlarına duyurulur.

 

Tayfalar ve güverte/makine lostromo sınavları, bölge müdürlükleri tarafından yıllık sınav takvimi olarak belirlenerek her yılın başında gemiadamlarına duyurulur.

 

Başvuru İşlemleri

 

Madde 34- ( Değişik:RG-02/09/2005-25924) GASM tarafından yapılan gemiadamları sınavlarına girmek için; gemiadamları sınavlarının duyurulmasından sonra, sınava girecekler tarafından liman başkanlıklarına bir dilekçe ve ekinde (EK-3),

 

1) Hizmet belgeleri (ilk kez gemiadamı olmak için başvuranlardan aranmaz),

2) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) Gemiadamları cüzdanının ilgili bölümlerinin kurumca onaylı fotokopisi (ilk kez gemiadamı olmak için başvuranlar ile liman veya kabotaj sefer bölgelerinde çalışan gemiadamlarından istenmez),

3) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

4) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) Öğrenim belgesinin aslı ya da kurumca onaylı örneği,

5) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) Fotoğraf (4 adet),

6) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

7) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) İkametgâh beyanı,

8) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) Gemiadamları için görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair sağlık raporu (aslı ve bir adet örneği)

 

ile başvurulması gerekir.

 

Liman başkanlıklarınca yapılan inceleme sonucu, durumları gemiadamları sınavlarına girmeye uygun olanlara "gemiadamları sınavları kimlik belgesi" (EK-4) düzenlenerek kendisine verilir ve sınav belgeleri liman başkanlığınca bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlükleri, planlanarak duyurusu yapılmış bir gemiadamları sınavlarından en az yedi gün önce "gemiadamları sınavlarına girecek gemiadamları çizelge"sini (EK-5), her yeterlik grubu için ayrı ayrı tanzim ederek, sınava gireceklerin üçer adet fotoğrafları ile birlikte GASM’a gönderir. Sınavı başaramayıp bütünlemeye kalan gemiadamları, daha sonraki sınav dönemlerinde GASM’a yalnızca bir dilekçe (EK-6) vererek başvurularını yenilerler.

 

(Ek fıkra:R.G.31/7/2009-27305) Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen bu madde kapsamındaki iş ve işlemler, Gemiadamları Cüzdanı/Gemiadamları Belgesi düzenleme yetkisi devredilen liman başkanlıklarınca gerçekleştirilir.

 

Sınav Soruları

 

Madde 35-Gemiadamları sınavlarının soruları, herbir gemiadamı yeterlik derecesi için Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen konularda ayrı ayrı olmak üzere ve GASM Kurulu tarafından belirlenen sınav biçimlerine uygun olarak,

 

a) (Değişik:RG-11/10/2007-26670) Yazılı ve bilgisayarda yapılan çevrimiçi sınav soruları,

1) Çoktan seçmeli,

2) Doğru-yanlış belirtmeli,

b) Sözlü sınav soruları,

c) Uygulamalı sınav soruları,

 

türlerinde olmak üzere, GASM soru hazırlama alt birimlerince hazırlanır.

 

Yukarıdaki sınav türlerinin hangi konulara uygulanacağı bu Yönetmeliğe bağlı Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirlenir.

 

Sınav Soru Bankası


Madde 36- GASM Başkanlığı tarafından 31/12/2002 tarihine kadar gemiadamları sınavlarına ilişkin ve bütün konuları kapsayan soru bankası oluşturulur ve devamlı gelişimi sağlanır. Bu tarihten itibaren yapılacak sınavlarda sorulacak sorular bu bankadan seçilir.

 

Sınav Sorularının Seçimi


MADDE 37 – (Değişik:RG-11/10/2007-26670) Gemiadamları sınavları için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sorularının seçimi; GASM sınav komisyonları tarafından, konunun bütününü kapsayacak ve alt konular arasında dengeli dağılımı sağlayacak biçimde, 36 ncı maddede belirtilen soru bankasından rasgele çekim yöntemi uygulanarak yapılır. İdare tarafından soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonunun kurulduğu yerlerde, çevrim içi ve yazılı sınav sorularının seçimi, sınav yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

 

Sınav Süreleri

 

Madde 38- Gerek yazılı gerekse sözlü ve uygulamalı gemiadamları sınavlarının sınav süreleri, sınav sorularının çekimi tamamlandıktan sonra, bu soruların her biri için hazırlanmaları aşamasında önceden saptanmış olan yanıtlama süreleri toplanarak, herbir konu için ayrı ayrı olmak üzere GASM tarafından belirlenir.

 

Sınav Güvenliğinin Sağlanması ve Kuralların Belirlenmesi

 

Madde 39- Gemiadamları sınavları sorularının basımı, dağıtımı ile gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması GASM’ın sorumluluğundadır.

 

Gemiadamları sınavlarında uyulması gereken kurallar; GASM Kurulu tarafından belirlenerek, GASM tarafından sınavlar öncesinde ve sınavlar sırasında gemiadamlarına yazılı ve sözlü olarak, uygulanacak kurallar ile birlikte açıklanarak duyurulur ve uygulanır.

 

Gemiadamları Sınavları Araç Gereçleri

 

Madde 40- Gemiadamları sınavları sırasında gerekli kağıt, kitap, harita ve benzerleri GASM tarafından sağlanarak, sınav yerlerinde hazır bulundurulur. Sınava giren gemiadamları tarafından getirilen araç ve gereçler GASM sınav komisyonlarının izni ile kullanabilir.

 

Sınav Belgelerinin Toplanması


Madde 41- Gemiadamları sınavlarının sınav yanıt kağıtları ve diğer sınav belgeleri, sınav oturumlarının bitiminden hemen sonra toplanıp gizlilik kurallarına uyularak GASM’a ulaştırılır.

 

Sınav Not Değerleri

 

Madde 42- Gerek yazılı gerekse sözlü ve uygulamalı gemiadamları sınavları sorularının not değerleri, herbir konunun sınavı için yüz tam puan olacak biçimde belirlenir.

 

Sınavların Değerlendirmesi

 

Madde 43- (Değişik:RG-28/5/2010-27594) Gemiadamları sınavları yazılı sınavlarının not değerlendirmesi, sınav yanıt kağıtları üzerinden GASM tarafından yapılıp, GASM sınav komisyonlarınca onaylanır. Uygulamalı ve sözlü sınavların not değerlendirmeleri ise görevli GASM sınav komisyonları tarafından yapılır. İdare tarafından soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonunun kurulduğu yerlerde, çevrim içi sınavlarının not değerlendirmesi sınav yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

 

Sınavlarda Başarı Notu

 

Madde 44- Gemiadamları sınavlarının sınav başarı notu, herbir gemiadamı yeterlik derecesi için Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen konularda ayrı ayrı belirlenerek, toplam  not değeri yüz tam puan üzerinden verilir.

 

Sınavlarda Başarı

 

MADDE 45 – (Değişik:RG-28/5/2010-27594) Gemiadamları sınavları döneminde, bir gemiadamı, yeterlik derecesi için Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen sınav konularının bazılarından başarılı olamazsa bütünlemeye kalır. Bütünleme sınav hakkı ancak ilk sınav tarihinden itibaren iki yıl için geçerli olup, bu sınavlar sonunda bütünlemeye kaldığı derslerden başarılı olamazsa, o gemiadamı daha önce geçmiş olduğu derslerden de başarısız sayılır. Çevrimiçi yapılan sınavlarda, bütünleme sınav hakkı, her ders için ilk sınav tarihinden itibaren iki yıl içinde altı defadır. Çevrimiçi yapılan sınavlarda gemiadamı, bütünlemeye kalınan dersten, o ders için girdiği sınav tarihinden bir ay geçmeden tekrar sınava giremez. Bununla birlikte, son sınavda tek dersten başarısız olan gemiadamlarına o ders için son sınavdan sonraki ilk sınavda kullanılmak üzere bir hak daha verilir.

 

Sınav Sonuçlarının Yayınlanması

 

Madde 46- Gemiadamları sınavları sonuçları, GASM ve ilgili bölge müdürlükleri ile liman başkanlıklarında aynı anda ve son sınav gününü izleyen onbeş gün içinde gemiadamları sınavları sonuç çizelgeleri (EK-7), düzenlenerek yayınlanır.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 

Madde 47- Gemiadamları sınavları sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının yayımlandığı günü takip eden on gün içinde doğrudan GASM’a bir dilekçeyle başvurularak yapılır. Bu süreyi geçirenlerin başvuruları değerlendirilmez.

 

İtiraz, o konu sınavının GASM sınav komisyonu üyeleri dışından, GASM Başkanı tarafından belirlenen ve o konunun uzmanı olan kişilerden oluşturulan üç üyeli GASM itiraz komisyonunca, itiraz süresinin son gününü takip eden on gün içinde incelenerek değerlendirilir ve sonuç ilgiliye bildirilir.

 

Sınav Başarı Belgesi

 

Madde 48- Bir gemiadamları yeterlik derecesi için Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen konuların tümünün sınavlarında başarılı olanlara, GASM tarafından fotoğraflı üç adet “GASM sınav başarı belgesi” (EK-8) düzenlenir ve iki adedi gemiadamının GASM sınavlarına girmek için başvurduğu liman başkanlığına gönderilmek üzere ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir.

 

GASM Kütük Defteri

 

Madde 49- Gemiadamları sınavları sonuçları, her sınav dönemi için ayrı bir bölüm ayrılarak, sınavların yapıldığı yer ve günler belirtilerek, herbir konu ayrı bir çizelge biçiminde yazılır. GASM, sınavlara giren gemiadamlarının durumlarını ayrı ayrı göstererek, düzenlenecek bir “GASM kütük defteri”ne (EK-9)  kayıt eder.